Com prevenir riscos?

Assegurar-nos que la joguina compleix la normativa

Comprovar si porta el marcatge CE i és adequada a les característiques del nen que hi ha de jugar .
Exemple: per a un nen de menys de tres anys, sabem que hem de comprovar que la joguina no porti l’advertiment o el símbol de limitació 0-3, que no porti peces petites o parts que es puguin treure, etc.

Llegir i seguir les instruccions d’ús

Informar de manera adequada els nens dels riscos que poden aparèixer.
Exemple: si juga amb un monopatí, cal que utilitzi les proteccions necessàries: genolleres, calçat adequat, etc.

Revisar periòdicament l’estat de les joguines

Retirar les joguines que mostrin senyals de deteriorament, estiguin espatllades o s’hagin trencat, ja que poden tenir puntes o trossos que punxin i, per tant, ser perilloses per al nen o nena que hi jugarà.

Comprovar l’espai de joc

L’espai ha de tenir les condicions ambientals escaients per al tipus de joc que es vol fer.
Exemple: no jugar en un espai proper a les escales amb joguines de rodes i/o que es desplacin.