Advertències i indicacions segons tipus de joguina

Icones

Joguines no destinades a nens menors de trenta-sis mesos

0-36Advertència / Indicació
Les joguines que poden resultar perilloses per a nens de menys de trenta-sis mesos han de portar una advertència, com ara la inscripció: No és convenient per a nens menors de trenta-sis mesos, o No és convenient per a nens menors de tres anys, que es completa mitjançant una indicació concisa, la qual pot figurar també a les instruccions d’ús, que expliqui els riscos específics que motiven aquesta exclusió.

Aquesta disposició no resulta aplicable a les joguines que de manera palesa, a causa de les seves funcions, dimensions, característiques, propietats o altres elements evidents, no siguin susceptibles de destinar-se a nens de menys de trenta-sis mesos.

Localització
Joguina, Envàs, Instruccions d’ús

Llegendes

Joguines muntades sobre suports: tobogans, gronxadors…

Advertència / Indicació
Aquestes joguines han d’anar acompanyades d’unes instruccions d’ús que posin en relleu la necessitat d’efectuar controls i revisions periòdiques de les seves parts més importants (suspensions, subjectadors, fixacions a terra, etc.), i que precisin que, en cas d’omissió d’aquests controls, la joguina podria presentar riscos de caigudes o trabucament.

S’han de proporcionar igualment instruccions sobre la manera correcta de muntar-les, amb indicació de les parts que puguin resultar perilloses en el cas d’un muntatge incorrecte.

Localització
Joguina, Envàs, Instruccions d’ús

Joguines funcionals

Advertència / Indicació
Són les que tenen les mateixes funcions que aparells o instal·lacions destinats a adults i dels quals representen sovint un model a escala reduïda. Les joguines funcionals o el seu envàs han de dur la inscripció: Atenció! S’ha de fer servir sota la vigilància d’adults.

A més, han d’acompanyar-se d’unes instruccions d’ús on s’esmentin les indicacions per al seu funcionament i les precaucions que ha d’adoptar l’usuari, amb la indicació que en cas d’omissió d’aquestes precaucions l’usuari s’exposaria als riscos, que s’han d’especificar, inherents a l’aparell o producte dels quals la joguina representi un model a escala reduïda o una imitació.

També ha d’indicar-se que la joguina ha de mantenir-se fora de l’abast de nens molt petits.

Localització
Joguina, Envàs, Instruccions d’ús

Joguines químiques

Advertència / Indicació
Les joguines químiques han d’exhibir als seus envasos la inscripció: Atenció!. Només per a nens de més de XX anys (fixada pel fabricant). S’ha de fer servir sota la vigilància d’adults. En aquesta categoria s’inclouen les caixes d’experiments químics, les caixes d’inclusió plàstica, els tallers en miniatura de ceràmica, esmalt, fotografia i joguines semblants.

En aquest tipus de joguines és necessari indicar el seu caràcter perillós, així com les precaucions que han d’adoptar els usuaris per tal d’evitar els riscos que puguin presentar, riscos que s’han d’especificar de manera concisa en funció del tipus de joguina.

Cal esmentar també els primers auxilis que s’han de prestar en cas d’accidents greus provocats per l’ús d’aquestes joguines i indicar així mateix que aquestes joguines han de mantenir-se fora de l’abast dels nens molt petits.

Localització
Envàs, Instruccions d’ús

Patinets i patins de rodes per a nens

Advertència / Indicació
Si es posen en venda com a joguines, han de portar la inscripció: Atenció! S’ha de fer servir amb equip de protecció.

A més a més, les instruccions d’ús han de recordar que la joguina s’ha d’utilitzar amb prudència, puix que requereix una gran habilitat, i lluny de la via pública, per tal d’evitar accidents deguts a caigudes o col·lisions del nen i d’altres persones.

També és necessari proporcionar indicacions sobre l’equip protector recomanat: cascos, guants, genolleres, colzeres, etc.

Localització
Joguina, Instruccions d’ús

Joguines nàutiques

Advertència / Indicació
Han de dur la inscripció: Atenció! S’ha d’utilitzar només en aigua on el nen pugui restar dret i sota vigilància.

Localització
Joguina, Instruccions d’ús

Joguines en aliments

Advertència / Indicació
Les joguines distribuïdes en aliments o mesclades amb aliments indicaran la següent advertència: Advertència. Conté una joguina. Es recomana la vigilància d’un adult.

Localització
Envàs de l’aliment.

Joguines que imiten màscares i cascos protectors

Advertència / Indicació
Les joguines que imiten màscares i cascos protectors indicaran la següent advertència: Advertència. Aquesta joguina no ofereix protecció.

Localització
Joguina, Envàs.

Joguines destinades a ser suspeses sobre un bressol, un parc, un cotxet per a bebès per mitjà de cordons, cordes, elàstics o corretges.

Advertència / Indicació
Les joguines destinades a ser suspeses sobre un bressol, un parc o un cotxet per a bebès per mitjà de cordons, cordes, elàstics o corretges aniran acompanyades, a l’envàs, de la següent advertència que estarà indicada de forma permanent sobre la joguina: Advertència. Per a evitar possibles danys per escanyament, aqueta joguina haurà de retirar-se quan l’infant comenci a intentar aixecar-se valent-se de mans i genolls.

Localització
Joguina, Envàs.

Envàs per a jocs de taula olfactius, kit de cosmètics i jocs gustatius

Advertència / Indicació
L’envàs per a jocs de taula olfactius, kit de cosmètics i jocs gustatius que continguin les fragàncies contemplades en l’Annex II del Reial Decret 1205/2011 indicarà la següent advertència: Advertència. Conté fragàncies que poden causar al·lèrgies.

Localització
Envàs