La marca CE

Abans de comercialitzar una joguina, aquesta ha d’anar proveïda de la marca “CE” que estableix la seva conformitat amb les normes de seguretat que li són d’aplicació.

La comprovació d’aquesta conformitat competeix als propis fabricants o als organismes designats pels Estats membres. El fabricant és el subjecte obligat a la seva col·locació.

La marca “CE”, haurà d’anar col·locada per regla general de forma visible, llegible i indeleble, bé sobre la pròpia joguina, bé sobre l’envàs. A més, i en determinats suposats, s’informarà d’aquelles advertències en relació als riscos derivats de l’ús de les joguines i la manera d’evitar-los.

La marca CE
ce
  • Requisit obligatori per a comercialitzar-los
  • Resumpció de conformitat a normes
  • Garantia de seguretat
  • Comerç lliure tota UE
Localizació
  • Pròpia joguina
  • Envàs/embalatge
  • Documentació adjunta
Responsable
  • Fabricant