Les etiquetes

Per etiqueta hem d’entendre tots aquells esments, indicacions, marques de fàbrica, comercials o legals, dibuixos o signes relacionats amb la joguina que figurin al seu embolcall, envàs, document, rètol, collarí o a la mateixa joguina i que hi facin referència.

De vegades, la informació que consta a l’etiqueta representa l’única via d’informació sobre la joguina facilitada pel fabricant o importador. Aquesta circumstància en fa un element fonamental, tant en el moment de prendre la decisió sobre la seva compra com en el moment de procedir a la seva utilització, atenent les instruccions o advertències que acompanyen la joguina.

La informació que es facilita és tan important que qualsevol omissió fonamental o indicació errònia pot causar danys a la salut o la seguretat dels nens, i perjudicis econòmics als seus pares.

Continguts mínims

- El nom, la raó social i/o la marca de la joguina
- La identificació única de la joguina, que pot ser un número de referència, lot o partida
- L’adreça del fabricant o del seu representant autoritzat a la UE, o bé de l’importador dins la UE. Aquestes indicacions poden abreviar-se, sempre que l’abreviatura permeti identificar el fabricant, el seu representant o l’importador
- Aquesta informació ha d’anar col·locada sobre la pròpia joguina. Només en aquells casos en els que és tècnicament impossible, es permet que aquesta informació figuri en l’embalatge o en cas de no portar envàs, en una etiqueta adherida a la joguina.

Requisits

- La informació continguda a l’etiqueta de la joguina ha de ser certa, eficaç, veraç i objectiva. En cap cas no pot induir a error les persones que l’adquireixen o les que la fan servir.

Forma i ubicació

- El contingut de l’etiqueta ha d’anar col·locat de manera visible, llegible i indeleble sobre la joguina o sobre el seu envàs. En les joguines de dimensions reduïdes i en les compostes per elements de dimensions reduïdes, les indicacions obligatòries de l’etiqueta poden anar col·locades sobre l’envàs, en una etiqueta o en un opuscle. En el cas que les indicacions no vagin col·locades sobre la joguina, s’ha de cridar l’atenció del consumidor sobre la utilitat de conservar-les.