El valor educatiu

abacoEls criteris psicopedagògics són aquells que ens permeten valorar la qualitat de la joguina d’acord amb el seu valor educatiu

Actualment no hi ha cap normativa que reguli o qualifiqui la qualitat psicopedagògica dels materials de joc que posem a disposició dels nens, però, des de la perspectiva de joguina segura, hi ha algunes claus que poden ajudar-nos a valorar aquest paràmetre.

Joguina que educa

Un aspecte important de fiabilitat consisteix a reconèixer la capacitat de la joguina per estimular el desenvolupament del nen i la nena, proposant activitats que afavoreixin l’adquisició o el domini de competències físiques (córrer, saltar, mantenir l’equilibri…), intel·lectuals (atendre, retenir a la memòria, buscar solucions…), afectives (riure, compartir…) o comunicatives (expressar, representar, escriure…).

Sovint es fan servir els termes educar i ensenyar com sinònims, confonent el concepte de joguina educativa amb el de joguina didàctica. Des del punt de vista psicopedagògic, educar va més enllà de la simple transmissió de coneixements formals o de la instrucció acadèmica. El joc ens fa créixer com a persones i sense cap dubte hem de considerar com una bona joguina la que estimula aspectes positius en el desenvolupament del nen, convidant-lo a superar-se o a expressar els seus sentiments, despertant la seva curiositat o la capacitat de riure i imaginar, proporcionant-li aprenentatges i experiències decisives per al seu creixement sa i la seva formació com a persona.

Joguina adequada per a l’edat

Un altre aspecte fonamental que ha de complir una joguina des del punt de vista psicopedagògic és l’adequació a l’edat del nen al qual s’adreça, per proposar-li un joc que s’ajusti a les seves capacitats d’acció i als seus interessos. Les joguines i els jocs han de proposar activitats adequades per a l’edat del nen, ni massa senzilles, ja que no li plantejarien cap repte i aleshores l’avorririen, ni excessivament complicades, ja que no aconseguiria entendre el seu mecanisme. A cada etapa de creixement, les joguines adequades li permetran treure el màxim profit de les capacitats que desenvolupa i descobreix dia rere dia.

Un gran nombre de jocs i joguines comercialitzats inclouen al seu embalatge informació pel que fa a aquesta característica. En qualsevol cas és important tenir en compte que aquesta dada constitueix una orientació que ofereix el fabricant de la joguina i que cada consumidor ha de valorar en funció de les característiques del nen o nena a qui es dirigeix.